Van de bestuurstafel.

Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2021

Op een goed bezochte Algemene Ledenvergadering van de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs op woensdag 13 oktober 2021 heeft Ton van der Burg de voorzittershamer overgedragen aan Georgine Zwinkels.

Na zich vorig jaar nog beschikbaar te hebben gesteld voor en tweede termijn heeft hij om persoonlijke reden alsnog besloten tussentijds te moeten af treden hoe vervelend hij dat vindt voor zijn medebestuursleden. In zijn afscheidswoord gaf Ton aan vanaf het begin als bestuurder van de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs in te willen zetten om het teruglopen in het aantal leden een halt toe te roepen. Gelijktijdig met zijn aantreden als voorzitter  in 2018 was men op landelijk niveau een actie begonnen om dat probleem landelijk op te lossen door o.a. een samengaan tussen de christelijke ouderenbonden KBO en PCOB. Dat sloot goed aan bij de doelstelling en visie bij zijn aantreden. Het liep iets anders dan hij gedacht had, maar sprak toch zijn hoop uit dat de bereikte samenwerking op federatief niveau tussen KBO en PCOB hoop geeft voor de toekomst.

Ton wordt nu opgevolgd door Georgine Zwinkels, geen onbekend persoon in de Gemeente Lansingerland. Een ervaren bestuurder bij diverse organisatie en gemeenteraadslid.

Georgine Zwinkels gaf, na op voordracht van het bestuur en bij acclamatie gekozen te zijn, aan dat zij het motto “Samen sterk” van harte onderschrijft. Daarbij is zij blij om een helpende hand te kunnen bieden bij de werkzaamheden in KBO verband. Zij was verrast door de vele activiteiten die door de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs worden georganiseerd. Trots is zij op alle vrijwillige(st)ers die het bestuur daarbij behulpzaam zijn.

Zij zal zich sterk maken om de samenwerking die tot stand is gekomen tussen de ouderenbonden in de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland te ondersteunen en waar nodig te intensiveren en spraak haar lof uit over de rol van haar voorganger. Mede door zijn belangrijke rol  en enthousiasme bij de totstandkoming van deze samenwerking in de COL.

Ton gaat niet stilzitten. Bij KBO  wil hij nu als vrijwilliger werk gaan doen dat hem veel dichter bij de mens brengt wat zijn grote voorliefde is.
Met vertrouwen stopt Ton met de wetenschap dat hij heel bij is met zijn opvolger en daar het volste vertrouwen in heeft.

deze vergadering heeft het bestuur zich hoofdzakelijk beziggehouden met lopende zaken zoals o.a. Algemene Leden vergadering en het voorbereiden van de activiteiten waarmee in september weer hopen te beginnen.

Unie KBO.

Op dit ogenblik Door de ledenraad van de Unie KBO is besloten om geen fusie aan te gaan met de PCOB maar in federatief verband te gaan samenwerken met de PCOB in een vereniging KBO-PCOB. Deze vereniging heeft 2 leden. De Unie KBO en de PCOB ieder met een gelijk aantal stemmen. De federatie zal de ouderenbelangen landelijk vertegenwoordigen en zal de provinciale KBO’s en de plaatselijke KBO’s gaan ondersteunen in standaard pakketen of specifiek gericht. De voorbereidingen op organisatorisch en uitvoerend gebied zijn in gang gezet. Men trekt daar een periode van 4 jaar uit.

Plaatselijk werken wij al samen met de ouderenbonden in Lansingerland in de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland.

Doel is om van de KBO en PCOB aantrekkelijke verenigingen voor iedere senior naar de maatstaven van deze tijd.

Activiteiten

Op 19 september zijn we officieel van start gegaan met alle activiteiten omdat het bestuur het verantwoord vindt om dat te doen. De huidige coronamaatregelen van september 2021 laten dat toe.

Contributie 2022.

De contributie bedraagt voor:

 • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 40,–
 • Alleenstaanden  € 23,–

Wist u dat …?

Lees de laatste nieuwtjes van KBO Berkel en Rodenrijs.

 • … er een website bestaat die oudberkelrodenrijs.nl heet? En dat ze in het bezit zijn van meer dan 1.000 oude foto’s met veel herinneringen aan gebeurtenissen en personen? En dat u hier uren plezier aan kunt beleven?
 • …  KBO-leden die een bijzondere verjaardag of een jubileum vieren, kunt melden voor een plantje of bloemetje bij Bep de Haas?  tel. 010 223 24 42.
 • … als u uw lidmaatschap opzegt, de collectieviteitskorting op uw ziektekosten verzekering bij het Zilveren Kruis vervalt.
 • … dat er naast de kortingen op uw ziektekosten ook kortingen zijn te verkrijgen op uw energie verbruik.  Raadpleeg de website van de KBO-PCOB. Voor andere informatie kunt u ook  website van de KBO Zuid Holland raadplegen.
 • … 2 KBO-leden bereid zijn om kleine klusjes in en om uw huis te doen tegen een kleine vergoeding? Gaarne contact opnemen met Jeanne Bloom, tel. 010 511 55 53.
 • … de leden hulp kunnen vragen bij het doen van uw aangifte inkomstenbelasting door vrijwilligers van de KBO die daar speciaal voor zijn opgeleid. U kunt hiervoor terecht bij de vrijwilliger (hulpverlener) die vorig jaar ook uw aangifte inkomstenbelasting en eventueel uw toeslagen heeft verzorgd.  Vraagt u voor de eerste keer om hulp dan kunt u zich wenden tot Ton van der Burg  telefoon: 010 840 99 44  en dat zij u voor de kosten € 12,-  mogen vragen.
 • ….voor leden die op één adres samenwonen bedraagt de contributie € 40,– (voor het eerste lid € 23,– en voor het tweede lid € 17,- per jaar) Alleenstaanden betalen € 23,– per jaar.
 • Vacatures bestuur

  De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs

  Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied.

  De vereniging werkt vanuit een katholieke identiteit, waar ook plaats is voor leden met een andere identiteit en respect voor elkaar.

  De vereniging is op zoek naar enthousiaste kandidaten, met affiniteit voor de doelgroep, die hieraan een bijdrage willen leveren.

  Een 2e penningmeester.

  Zij of hij vervangt de penningmeester bij afwezigheid.

  De 2e penningmeester is o.a. belast met de inning en verwerking van de contributie. Er wordt wat financiële kennis en administratieve vaardigheid gevraagd. Tevens vragen wij kennis van Word en Excel.

  Van bestuursleden mogen wij ook verwachten dat zij meedenken en werken bij de totstandkoming van beleid en doen van bestuurlijke besluitvorming.

  Voor nadere informatie of aanmelden kunt u zich wenden tot Jeanne Bloom, Ton van der Burg

  Het bestuur.

  Historie

  Oprichting

  De vereniging is statutair opgericht op 7 februari 1986 onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

  Namens de vereniging tekenden ten kantore van Notaris van Oostrom de heren A.Th. Hulst, A. Hulst en D. van Rutten.

  De vereniging is ontstaan vanuit de Bond van Bejaarden en Gepensioneerden afdeling Berkel en is op 3 maart 1958 als afdeling opgericht. Bij oprichting viel de Bond onder de Rooms-katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden die in 1952 is opgericht door het Bisdom Haarlem. Na de splitsing van het Bisdom Haarlem in de bisdommen Haarlem en Rotterdam werd in 1985 de Vereniging KBO Zuid Holland opgericht. De Bond heeft zich toen aangesloten na de statutaire oprichting en is toen verder gegaan onder de naam Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland afdeling Berkel en Rodenrijs.

  Na het samenvoegen van de Gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs en Bleiswijk in de Gemeente Lansingerland zijn de KBO Ouderenbonden meer gaan samenwerken bij het geven van advies of oordeel wanneer dat werd gevraagd door de Gemeente Lansingerland als dat beleidszaken betroffen die ouderen aangaan.

  De huidige stand van zaken.

  Nadat op landelijk niveau het besluit is genomen om de KBO en de PCOB samen te voegen tot een landelijke krachtdadige Ouderenbond is de samenwerking tussen de drie KBO’s in Lansingerland geïntensiveerd, waarbij zich ook de plaatselijke PCOB heeft aangesloten. Die samenwerking vindt plaats in een Commissie Ouderenbelangen Lansingerland die daarvoor is ingesteld. Deze commissie bestaat uit afgevaardigde bestuursleden vanuit de ouderenbonden, die de gemeenschappelijke belangen behartigt van de ouderen in Lansingerland. Deze commissie is de spreekbuis namens de senioren in Lansingerland met de gemeente en andere instellingen (o.a. Stichting Welzijn Lansingerland, Adviesraad Sociaal Domein) die met ons raakvlakken hebben.

  Tips en adviezen voor senioren

  Tips en adviezen voor senioren
  Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.

  Ons landelijk kantoor KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
  bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur

  Beschikt u over een computer, tablet of smartphone kijk dan op deze website www.nietalleen.nl of bel 0800-1322.

  Kijk ook op de website www.lansingerland.nl. Hierop vindt u veel informatie en duidelijke filmpjes over het coronavirus. Onder andere van Steffie, die alles heel eenvoudig uitlegt.
  Wij adviseren u ook om de publicaties hierover te lezen in de Heraut en Hart van Lansingerland.

  Ook alle publieke liturgievieringen zijn, voorlopig tot en met 31 mei, afgelast.
  Tot die tijd kunt u alle diensten volgen via het internetadres

  www.kerkdienstgemist.nl/stations/1112-OLV-Visitatie-Bleiswijk

  Maar u kunt natuurlijk ook altijd de Eucharistieviering op de televisie volgen. Die wordt iedere zondag vanaf 09.45 uur uitgezonden op NPO2.

  Vereniging van ouderen