Van de bestuurstafel.

Bestuursvergadering van 6 augustus 2020

Ons besluit van 25 juni 2020 over de aktiviteiten deze op te schorten tot 1 september 2020, hebben wij verlengd tot 1 november 2020.

Wij vinden het niet verantwoord om de aktiviteiten te starten vanwege de toename van het aantal covid-19 besmettingen met name in de Regio Rotterdam waartoe Lansingerland ook behoort.

De richtlijn over het houden van afstand kunnen wij voor het klaverjassen en bingo niet garanderen in Huize St. Petrus waardoor wij in het vervolg gebruik gaan maken van het parochiehuis. Voor de crea en schilderen is nog geen besluit genomen voor wat betreft de ruimte.

Op de agenda stond ook de notitie “Hoe nu verder met de Ouderenbonden” opgesteld door Ton van der Burg. De aanleiding daarvoor was de Coronatijd waarin wij leven en de veranderingen die landelijk op stapel staan. Het streven is dat KBO en PCOB samenwerken wat ook gevolgen zal krijgen voor onze afdeling.

Bij het opstellen van die notitie werd geconstateerd dat wij van 250 leden de geboortedata niet weten. Om te weten welke leeftijdsgroepen lid zijn van de KBO is het toch wel belangrijk om die data te achterhalen. Besloten is een belactie te houden.

Gezien alle ontwikkelingen is het voor ons belangrijk hoe onze leden hierin staan en of onze doelstelling nog voldoet aan de verwachtingen voor onze leden.

Besloten is een vragenformulier aan de leden toe te sturen, die gelijktijdig met de nieuwsbrief van oktober wordt bezorgd. Wij vragen het formulier vóór 15 oktober aan het bestuur te bezorgen.

Bestuursvergadering van 25 juni 2020

Ondanks de versoepeling van de corona richtlijnen heeft het bestuur besloten nog geen aktiviteiten te organiseren vóór 1 september 2020.

  • gezien onze doelgroep vinden wij het nog niet verantwoord om bij elkaar te komen;
  • de afstand van 1,5 mtr. is bij het klaverjassen en het bingospelen praktisch niet mogelijk;
  • wij kunnen nog geen gebruik maken van de ruimten waarin de hiervoor genoemde aktiviteiten worden gehouden, wat tevens geldt voor het schilderen en creativiteit.

De ontmoeting / spelletjes middag hopen wij weer voor het eerst te houden op zondag 20 september a.s. Over de invulling zijn wij aan het nadenken door het breder van opzet te gaan maken.

Bestuursvergadering 7 mei 2020

De Algemene Ledenvergadering van 16 april 2020 is verzet naar woensdag 11 november 2020.

Alle activiteiten zijn tot 1 september 2020 afgelast als gevolg van het coronavirus waar het met name gaat om afstand te behouden van 1.50 meter.

De vakantieweek van 8 tot en met 15 augustus is verzet naar volgend jaar van 7 tot en met 16 augustus 2021 naar de zelfde bestemming.

Voor het overige zijn de lopende zaken besproken.

Bestuursvergadering van 27 februari 2020

In december 2020 wordt de kerstviering weer georganiseerd in samenwerking met de Parochiële Caritas Instelling van de OLV Vrouw Kerk.

In 2020 extra aandacht te gaan besteden leden te werven. Wij gaan daarbij gebruikmaken van de vliegwiel methodiek op inspiratie van de KBO afdeling Zeist. die daar veel nieuwe leden heeft weten te winnen.

In samenwerking met alle Ouderenbonden in Lansingerland doen wij met projecten mee die door de Gemeente Lansingerland worden opgezet.

Lopend project is de “Woonwaaier” waarin het gaat om te anticiperen op langer toekomstig thuis wonen in een geschikte woning aangepast naar behoefte eventueel met ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Hoe gaan we dat aanpakken.

Bij iedere vergadering wordt als standaard agendapunt “Aktiviteiten” behandeld. Daarbij bespreken wij de voortgang en de continuïteit want wij stellen het bijzonder op prijs dat deze doorgaan. Een pluim blijven wij geven aan al die vrijwilligers die dat mogelijk maken.

Er is nog geen besluit genomen over de besteding van het geld dat wij hebben ontvangen vanuit sponsor actie van de Rabobank. In de volgende vergadering nemen wij daar een besluit over.

Contributie 2020.

De contributie bedraagt voor:

  • Samenwonenden (gehuwd of samenlevingsovereenkomst en beide partners lid)   € 40,–
  • Alleenstaanden  € 23,–

De contributie wordt op 1 april 2020 automatisch geïncasseerd bij de leden die daartoe de KBO hebben gemachtigd.